Σχετικά έργα

Μέχρι στιγμής, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει πλήθος έργων σχετικά με τα γεωργικά απόβλητα, ειδικά στα πλαίσια του LIFE. Τα έργα αυτά έχουν εστιάσει κυρίως στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών είτε προς την κατεύθυνση της διαχείρισης των γεωργικών αποβλήτων είτε προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των παραγωγικών διεργασιών ώστε να παράγονται «καθαρότερα» απόβλητα. Πέραν της ευρωπαϊκής ερευνητικής/επιστημονικής κοινότητας, είναι πολλοί και οι ιδιωτικοί φορείς (Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιώτες, περιβαλλοντολόγοι κλπ) που έχουν αναπτύξει τεχνολογίες ή έχουν προτείνει βελτιώσεις για διάφορες παραγωγικές φάσεις αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων και στην ελαχιστοποίηση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων και συνεπώς στον περιορισμό των περιβαλλοντικών προβλημάτων που συνδέονται με την διάθεσή τους.

Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα και τα κομπόστ που παράγονται μέσα από αυτές τις τεχνολογίες είναι υλικά – δυνητικά – κατάλληλα για άρδευση ή/και λίπανση, αφού προηγουμένως προσδιοριστούν και αξιολογηθούν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις ως προς την ικανότητά τους να ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών χωρίς να προκαλούν φυτοτοξικότητα ή άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Έργα σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ

Γενικά, τα έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη τεχνολογιών διαχείρισης αγροτικών αποβλήτων και χρηματοδοτούνται από την ΕΕ μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες:

1.   Έργα στα πλαίσια των οποίων αναπτύχθηκαν καινοτόμες τεχνολογίες για την παραγωγή κομπόστ και «καθαρών» υγρών αποβλήτων καταλλήλων για χρήση στον αγροτικό τομέα, χωρίς όμως να έχουν δοκιμαστεί σε καλλιέργειες ή έχουν δοκιμαστεί σε μικρή/πιλοτική κλίμακα.

Αυτά είναι:

- LIFE05 ENV/IT/000845

New technologies for husks and waste water recycling plus (TIRSAV plus)

Web site: www.tirsavplus.euBuilding on the results of a previous LIFE project (LIFE 00 ENV/IT/000223 TIRSAV), the new project will address the issue of cost-effectiveness of an innovative technology at oil-mill level through the planning and construction of a centralised recycling plant. The unit will also be able to recycle other organic wastes to produce organic fertilisers that are easy to use and acceptable for farmers. Finally, the project will promote the harmonisation of legislation at European level regarding the oil-mill wastes.

LIFE98 ENV/E/000370

Ανάπτυξη και εφαρμογή κεντρικής μονάδας για την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση αγροτικών αποβλήτων εντατικής καλλιέργειας και διαχείρισης φρούτων και λαχανικών (Ισπανία)

Η μονάδα επεξεργασίας σχεδιάστηκε έτσι ώστε από την επεξεργασία των αγροτικών αποβλήτων να παράγονται 4 προϊόντα: βιοαέριο, οργανικό λίπασμα, υγρό λίπασμα και νερό. Η διαδικασία που σχεδιάστηκε και προτείνεται ενσωματώνει τρεις διαφορετικές τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων σε μία διεργασία 5 βημάτων: (1) αρχική μεθανοποίηση μέσω μεσοφιλικής αναερόβιας χώνεψης (2) διαχωρισμός φάσεων (3) δευτερογενής μεθανοποίηση (4) επιταχυνόμενη κομποστοποίηση για την παραγωγή οργανικού λιπάσματος (5) παραγωγή υγρού λιπάσματος μέσω αντίστροφης όσμωσης.

LIFE99 ENV/D/000424

Καινοτόμες εγκαταστάσεις επίδειξης για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων από πρέσσες ελαιολάδου (oliveoilpresses) με υλική και ενεργειακή χρήση των υπολειμμάτων (Γερμανία, χώρα εφαρμογής Ελλάδα)

Web site: http://www.aquatec-engineering.com

Το έργο είχε σκοπό να αναδείξει τα πλεονεκτήματα μιας βιώσιμης διεργασίας εκμετάλλευσης του υλικού και ενεργειακού περιεχομένου των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων. Το κεντρικό τεχνολογικό στοιχείο είναι μια αναερόβια βιολογική διεργασία πολλών φάσεων. Από τα οργανικά συστατικά του υγρού αποβλήτου παράγεται βιοαέριο το οποίο μετατρέπεται σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια (ανανεώσιμη ενέργεια). Επιπρόσθετα, από τα υπολείμματα παράγονται υψηλής ποιότητας λιπάσματα καθώς και άλλα υλικά με εμπορική αξία και το (καθαρισμένο) υγρό απόβλητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μέσα στη διεργασία είτε για την άρδευση αγροτικής γης. Η μονάδα επίδειξης κατασκευάστηκε στην Κρήτη και ξεκίνησε να λειτουργεί το Νοέμβριο του 1999. Το σύστημα λειτουργεί επιτυχώς για περίπου 5 μήνες κάθε χρόνο, ακολουθώντας τον κύκλο εργασιών ενός τριφασικού ελαιοτριβείου το οποίο παράγει 400 τόνους ελαιολάδου ανά έτος και του οποίου τα απόβλητα καθαρίζονται κατά 95% τουλάχιστον. Το παραγόμενο στερεό υπόλειμμα θεωρείται κατάλληλο για χρήση ως λίπασμα και τα απόνερα της διεργασίας θεωρούνται κατάλληλα για άρδευση.

LIFE00 ENV/GR/000671

Ανάπτυξη διεργασίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων με ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσματος (Ελλάδα) – MINOS

Web site:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=1931

Το έργο περιελάμβανε την ανάπτυξη βιώσιμης διεργασίας υψηλής τεχνολογίας για την ανάκτηση των φυσικών αντιοξειδωτικών από τα απόβλητα των ελαιοτριβείων με ταυτόχρονη παραγωγή φυσικού οργανικού λιπάσματος μέσω κομποστοποίησης της λάσπης. Στα πλαίσια του έργου αποδείχτηκε ότι τα υψηλού ρυπαντικού φορτίου απόβλητα των ελαιοτριβείων μπορούν να φιλτράρονται και να εκχυλίζονται αποτελεσματικά ώστε να ανακτώνται οι πολύτιμες πολυφαινόλες που περιέχουν. Επίσης, τα στερεά απόβλητα των ελαιοτριβείων μπορούν να αναμιχθούν με οργανικά κατάλοιπα του υγρού αποβλήτου προς παραγωγή ενός πλούσιου εδαφοβελτιωτικού. Σύμφωνα με τις τελικές αναφορές του έργου, τα παραγόμενα κομπόστ και τα υγρά παραπροϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικά και για άρδευση, αντίστοιχα χωρίς πάντως να δοκιμαστεί πειραματικά η εφαρμογή τους.

LIFE00 ENV/E/000555

Μονάδα επίδειξης κομποστοποίησης αστικής λυματολάσπης και αγάνων ρυζιού και αξιολόγηση της αγρονομικής ποιότητας του παραγόμενου κομπόστ (Ισπανία)

Web site:http://www.biocompost.org

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε ένα νέο σύστημα περισυλλογής αγάνων ρυζιού από λασπώδη αγροτεμάχια. Επίσης, δοκιμάστηκε και βελτιώθηκε μια διεργασία κομποστοποίησης ενός μίγματος αγάνων ρυζιού – λυματολάσπης, δείχνοντας καλά αποτελέσματα. Έτσι, αναδείχθηκε η δυνατότητα της ανακύκλωσης των αγάνων που προκύπτουν από το θερισμό αντί για την καύση τους. Το παραγόμενο κομπόστ δοκιμάστηκε ως εδαφοβελτιωτικό σε διάφορα είδη χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος του Εθνικού Πάρκου και σε εσπεριδοειδή. Παρατηρήθηκε αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους αλλά όχι και των χουμικών οξέων, ενώ και οι υπόλοιπες μετρούμενες παράμετροι δεν επηρεάστηκαν αρνητικά. Συμπερασματικά, το παραγόμενοι κομπόστ κρίθηκε κατάλληλο και προτείνεται ως σημαντική εναλλακτική λύση για χρήση ως οργανικό εδαφοβελτιωτικό.

LIFE05 ENV/GR/000245

Φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες για την αγροτική ανάπτυξη (Ελλάδα)

Web site:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2835

Κύριος αντικειμενικός σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός πλάνου ολοκληρωμένης διαχείρισης για την περιοχή της λεκάνης του Ευρώτα (Πελοπόννησος) και της παράκτιας ζώνης, συνδυάζοντας τις πιο πρόσφατα ανεπτυγμένες φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες με κοινωνικές – οικονομικές παραμέτρους. Αναπτύχθηκε και προτάθηκε ένα «πακέτο εργαλείων» (toolbox) τεχνολογιών που μπορούν να εφαρμοστούν για την ελαχιστοποίηση της διασποράς των ρύπων που προέρχονται από αγροτικές εργασίες. Τέλος, εγκαταστάθηκαν και δοκιμάστηκαν τρεις πρωτότυπες μονάδες επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων που προέρχονται από την τοπική παραγωγή ελαιολάδου και πορτοκαλοχυμού. Δοκιμάστηκαν τρεις διαφορετικές μέθοδοι επεξεργασίας:

  • Η μία τεχνολογία περιελάμβανε φιλτράρισμα του υγρού αποβλήτου και διάθεσή του σε μια περιοχή με νεαρές λεύκες με σκοόπό τη φυσική βιοαποδόμησή του. Η οργανική ύλη δεν έφτασε στα υπόγεια ύδατα καθώς δεν διαχύθηκε σε βάθος μεγαλύτερο των 80 cm. Καθώς οι λεύκες αναπτύσσονταν, επιτεύχθηκε μέσω της φυτοαποκατάστασης μείωση των νιτρικών κατά 80%.
  • Μία δεύτερη τεχνική περιελάμβανε τη χρήση ασβέστη για το διαχωρισμό των στερεών σωματιδίων του αποβλήτου τα οποία, στη συνέχεια, κομποστοποιήθηκαν ενώ το υγρό υπόλειμμα αναμίχθηκε με καθαρό νερό. Και τα δύο τελικά προϊόντα χρησιμοποιήθηκαν σε αγροτική γη πετυχαίνοντας αύξηση της συγκομιδής αραβοσίτου.
  • Η τρίτη προσέγγιση αφορούσε στη χρήση ηλεκτρόλυσης για τη διαχείριση υγρού αποβλήτου με υψηλό BOD το οποίο προερχόταν από στάδια επεξεργασίας βρώσιμων ελιών με άρμη. Το BOD μειώθηκε κατά 50%.

Επιπλέον, βασισμένοι στα αποτελέσματα των πιλοτικών εφαρμογών, οι διαχειριστές του έργου συνέταξαν μία λίστα με 10 Περιβαλλοντικά Φιλικές Τεχνολογίες («Envifriendly»).

LIFE05 ENV/E/000292

Μονάδα επεξεργασίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αξιοποίηση των αποβλήτων των διεργασιών παραγωγής ελαιολάδου (Ισπανία)

Web site:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2900

Κύριος αντικειμενικός σκοπός του έργου ήταν η ανάδειξη των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων και της οικονομοτεχνικής βιωσιμότητας ενός νέου συστήματος για τη διαχείριση των αποβλήτων της παραγωγής ελαιολάδου. Το σύστημα βασιζόταν σε μια διαδικασία τριών φάσεων: (1) διαχωρισμός των στερεών υπολειμμάτων (2) εξάτμιση & συμπύκνωση και (3) διαχείριση του νερού. Αφού αναπτύχθηκαν τα πρωτότυπα για κάθε φάση της διαδικασίας εγκαταστάθηκε πιλοτική μονάδα μετατροπής του αποβλήτου σε υγρό και στερεό λίπασμα και σε νερό άρδευσης.

LIFE06 ENV/E/000044

Φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση αποβλήτων εκτροφής χοίρων βασισμένη σε καινοτόμο τεχνολογία: έργο επίδειξη στην περιοχή της Αραγονίας (Ισπανία)

Web site:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3070

Σκοπός του έργου ήταν η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων εκτροφής χοίρων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδρασή τους στο περιβάλλον. Αναπτύχθηκε ένα πρότυπο ολοκληρωμένης διαχείρισης ικανό να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές τοποθεσίες και περιστάσεις και δοκιμάστηκε σε τρεις τοποθεσίες της περιοχής. Μέσω της ίδρυσης τριών εταιριών διαχείρισης αποβλήτων εκτροφής χοίρων, οι διαχειριστές του έργου σκόπευαν στην όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων και στην ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του εδάφους, αέρος και υδάτων, εστιάζοντας ειδικότερα στο πρόβλημα των νιτρικών που προέρχονται από μη-σημειακές (διάχυτες) πηγές, στη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης των θρεπτικών συστατικών μέσω της αξιοποίησης της λάσπης και στην οικονομική/ενεργειακή βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ρύπων. Στις προβλεπόμενες δράσεις περιλαμβάνεται η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων χρήσης αποβλήτων στο έδαφος.

LIFE08 ENV/E/000143

Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και εκτίμηση κύκλου ζωής στη βιομηχανία οίνου: από τα απόβλητα σε προϊόντα υψηλής αξίας (Ισπανία)

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08%20ENV/E/000143

Το έργο, μέσω του κύριου στόχου του, που είναι η μείωση της περιβαλλοντικής επίδρασης της οινοπαραγωγής εφαρμόζοντας διαχείριση αποβλήτων και εργαλεία αποτίμησης κύκλου ζωής, προβλέπει επίσης και την προώθηση της ανάκτησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων των οινοποιείων, την ταυτοποίηση, βάσει των αποτελεσμάτων από πιλοτικές δοκιμές, των βέλτιστων – από τεχνική/οικονομική άποψη – παραπροϊόντων που μπορούν να προκύψουν από τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων, και τον προσδιορισμό των βέλτιστων τεχνολογιών και διαθέσιμων τεχνικών στον τομέα της παραγωγής οίνου.

-IMPROLIVE- Βελτιώσεις στις μεθόδους διαχείρισης και αξιοποίηση των υγρών-στερεών αποβλήτων των διφασικών συστημάτων παραγωγής ελαιολάδου (Ισπανία)

Web site: http://www.ucm.es/info/improliv/

Σκοπός του έργου ήταν η παράδοση ενός κατανοητού «πακέτου» μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων των διφασικών ελαιοτριβείων. Οι στόχοι ήταν η ανάπτυξη ενός καταλόγου και μίας βάσης δεδομένων για την επεξεργασία τεχνικών και οικονομικών πληροφοριών, η βελτίωση της ανάκτησης του υπολειμματικού λαδιού και της ξήρανσης του στερεού αποβλήτου (alpeorujo) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ελαιολάδου μειώνοντας το κόστος, και η αξιοποίηση του alpeorujo, είτε μέσω βελτιστοποίησης των πρωτεϊνών ώστε να χρησιμοποιηθεί ως ζωοτροφή, είτε με αερόβια κομποστοποίηση για την παραγωγή λιπάσματος, είτε μέσω καύσης/αεριοποίησης προς παραγωγή ενέργειας/αερίου καυσίμου.

-NAIAS (2000-2006)- Καινοτόμα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων

Web site:http://www.aegean.gr/environment/eda/naias/

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το EU Regional Development Directorate-General (ERDF Innovative Actions 2000 – 2006, Project 2001 GR 16 0 PP 209) αποσκοπώντας στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ο αντικειμενικός σκοπός ήταν η εγκατάσταση πιλοτικών μονάδων διαχείρισης αποβλήτων σε αρκετά ελαιοτριβεία της περιοχής, έχοντας ως τελικό στόχο τον προσδιορισμό ολοκληρωμένων λύσεων για το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων. Αυτές οι λύσεις έλαβαν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε ελαιοτριβείου και σχεδιάστηκαν βάσει της υπάρχουσας και δοκιμασμένης σε παγκόσμια κλίμακα τεχνογνωσίας, ενώ ταυτόχρονα δοκιμάστηκαν και καινοτόμες προσεγγίσεις. Δόθηκε έμφαση τόσο στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων όσο και στη διαχείρισή τους.

Δεν αναζητήθηκε η «μία και μοναδική λύση» στο πρόβλημα των αποβλήτων των ελαιοτριβείων, καθώς η βέλτιστη λύση για κάθε περίπτωση ήταν κατά κανόνα εξαρτώμενη από τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες (π.χ. διαθεσιμότητα γης, δυναμικότητα ελαιοτριβείου, κλπ). Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στην ανακύκλωση των αποβλήτων ή μέρους των αποβλήτων, στη χρήση φυσικών συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων και στην απλουστευμένη κατασκευή και λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης των αποβλήτων.

2.      Έργα στα πλαίσια των οποίων αναπτύχθηκαν καινοτόμες τεχνολογίες για την παραγωγή κομπόστ και «καθαρών» υγρών αποβλήτων καταλλήλων για χρήση στον αγροτικό τομέα, έχουν δοκιμαστεί σε καλλιέργειες, αλλά δεν έχουν αξιολογηθεί οι επιπτώσεις τους στην ποιότητα του εδάφους.

Αυτά είναι:

LIFE00 ENV/GR/000723

Εγκατάσταση στην Σητεία (Κρήτη), λειτουργία και επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος κλειστού κύκλου επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείου βασισμένου στη μέθοδο Fenton και επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού και των παραπροϊόντων στη γεωργία (Ελλάδα)

(e-mail : oas@sit.forthnet.gr)

Μία πιλοτική μονάδα σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε στην ανατολική Κρήτη σκοπεύοντας στην πλήρη διαχείριση των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων της περιοχής. Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων συγκεντρώνονται μέσω αγωγών στην κεντρική μονάδα όπου επεξεργάζονται με τη μέθοδο Fenton σε συνδυασμό με μία συσκευή επίπλευσης διαλυτού αέρα ώστε να εξαχθούν τα στερεά περιεχόμενα. Τα στερεά κατάλοιπα, κατεργάζονται περαιτέρω σε κλειστό αντιδραστήρα συν-κομποστοποίησης μαζί με άλλα τοπικά διαθέσιμα αγροτικά απόβλητα. Το παραγόμενο κομπόστ, το οποίο δεν περιέχει παθογενείς μικροοργανισμούς, αποτελεί μετά την ωρίμανσή του οργανικό λίπασμα υψηλής ποιότητος.

Η επιστημονική ομάδα του έργου ανέπτυξε περισσότερο την τεχνολογία και πέτυχε την παραγωγή κομπόστ ιδιαίτερης ποιότητας. Η μεθοδολογία έχει υιοθετηθεί από ελληνικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς οι οποίοι την χρησιμοποιούν εμπορευόμενοι το προϊόν.

Οι δοκιμές που διενεργήθηκαν σε φυτικές και δενδρώδεις καλλιέργειες έδειξαν πολύ καλά αποτελέσματα ως προς την ανάπτυξη των φυτών με την εφαρμογή του παραγόμενου κομπόστ. Εν τούτοις, δεν εξετάστηκε πιθανή αρνητική επίπτωση στις ποιοτικές παραμέτρους του εδάφους στα σημεία εφαρμογής.

LIFE03 ENV/GR/000223

Ανάπτυξηοικονομικάβιώσιμηςδιεργασίαςγιατηνολοκληρωμένηδιαχείρισητωναποβλήτωντηςβιομηχανίαςπαραγωγήςοίνουμέσωχρησιμοποίησήςτουςστηνπαραγωγήοργανικούλιπάσματοςυψηλήςπροστιθέμενηςαξίας (Διόνυσος) (Ελλάδα)

Web site:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE03%20ENV/GR/000223

 

Απώτερος σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας βιώσιμης διεργασίας ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων της ελληνικής οινοβιομηχανίας. Ειδικότερα, στόχος του έργου ήταν να αποδείξει και να επιδείξει ότι η εγκατάσταση μιας μονάδας (σε πιλοτική κλίμακα) που θα επεξεργάζεται στερεά απόβλητα οινοποιείων ανακτώντας τις υψηλής προστιθέμενης αξίας πολυφαινόλες (οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως ως πρόσθετα σε τρόφιμα και ως ενεργά συστατικά καλλυντικών) παράγοντας ταυτόχρονα ζωοτροφή υψηλής θρεπτικής αξίας ή φυσικό οργανικό λίπασμα (μέσω κομποστοποίησης) είναι οικονομικά βιώσιμη για μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις.

Το παραγόμενο κομπόστ δοκιμάστηκε σε πειράματα μικρής κλίμακας για καλλιέργειες 2 διαφορετικών ειδών σε αμμώδη και πηλώδη εδάφη δείχνοντας πολύ καλά αποτελέσματα ως προς την ανάπτυξη των φυτών. Δεν ελέγχθηκε η επίδραση του κομπόστ στην ανάπτυξη άλλων φυτών ή σε καλλιέργεια σε άλλους τύπους εδάφους, ούτε και οι πιθανές επιπτώσεις της χρήσης του στο έδαφος.

FP6 ΒιολογικήδιαχείρισηκαιεκμετάλλευσητωναποβλήτωνελαιοτριβείουΤεχνικέςκαιολοκληρωμένεςλύσεις

Έργο χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα πλαίσιο 2003 και 2006.

Το έργο προέβλεπε την αερόβια διαχείριση αποβλήτων διφασικών ελαιοτριβείων για την παραγωγή κομπόστ κατάλληλου για χρήση σε λαχανικά και άλλες καλλιέργειες. Μεγάλες ποσότητες αποβλήτων κομποστοποιήθηκαν επιτυχώς και το τελικό προϊόν, το οποίο ήταν καλής ποιότητας, εφαρμόστηκε σε διάφορα είδη λαχανικών και σε 3 ακόμα καλλιέργειες με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Δεν ελέγχθηκε πιθανή επίδραση της χρήσης του κομπόστ στην ποιότητα του εδάφους.